Algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van fabrieksnieuwe bedrijfswagens en de aggregaten daarvan, ook als xKD-sets, en van originele MAN onderdelen, originele MAN onderdelen ecoline en originele MAN accessoires.

De onderstaande voorwaarden gelden voor de offertes en de verkoop van fabrieksnieuwe bedrijfswagens en de aggregaten ervan, ook als xKD-sets, alsmede voor originele MAN onderdelen, originele MAN onderdelen ecoline en originele MAN accessoires van de verkoper (Truck Center Frederix N.V. hierna T.C.F. genoemd) aan de koper, voor zover de koper een ondernemer die bij het afsluiten van de overeenkomst in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten handelt of een openbare rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen is. Verkoop van voertuig als xKD-set betekent: Knocked Down, bijvoorbeeld CKD (Completely Knocked Down), SKD (Semi Knocked Down), TiB (Truck in the Box) en CiB (Chassis in the Box).

Algemene voorwaarden van de koper die strijdig zijn met de onderhavige algemene voorwaarden, zijn niet bindend voor de verkoper, ook als ze ten grondslag aan de bestelling worden gelegd en de verkoper niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud ervan.

Afsluiten van de overeenkomst/overdracht van rechten en plichten van de koper

 1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders aangegeven in de offerte zijn de offertes van de verkoper vrijblijvend. De koper is maximaal 6 weken aan de bestelling gebonden. De koopovereenkomst is afgesloten als de verkoper het aannemen van de bestelling van het nader aangeduide gekochte object binnen de telkens genoemde termijnen schriftelijk bevestigt of de levering uitvoert. De schriftelijke orderbevestiging van de verkoper is de maatgevende grondslag van de overeenkomst. Alle afspraken, aanvullende mondelinge afspraken en wijzigingen in de overeenkomst zijn uitsluitend geldig als deze schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd.
 2. Voor de overdracht van rechten en plichten van de koper uit de koopovereenkomst is de schriftelijke toestemming van de verkoper vereist.
 3. Onze offertes maken enkel commerciële voorstellen uit en gebeuren vrijblijvend tenzij anders wordt overeengekomen. T.C.F. is enkel gebonden door haar schriftelijke aanvaarding van de bestelling. Wij behouden ons een termijn van 15 werkdagen voor om de bestelling te aanvaarden; gedurende deze termijn moet de bestelling gehandhaafd blijven en haar intrekking zal ten onzen bate een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de prijs vermeld in de offerte ten gevolge hebben.
 4. De bestelde contractproducten zullen gefactureerd worden tegen de officiële prijs die voorkomt in de officiële prijslijst die bij T.C.F. van kracht is op het moment van de levering. De prijs is gebaseerd op de bij de offerte aangegeven brutoprijs. De brutoprijs heeft slechts een indicatieve waarde en kan nooit beschouwd worden als een bindende offerte in hoofde van T.C.F.. T.C.F. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij een wijziging van deze brutoprijs de prijs aan te passen tot op het tijdstip van de levering. Wanneer de in dit geval gewijzigde prijs meer dan 10% hoger is dan deze vermeld op de bestelbon, heeft de koper het recht zijn contract te ontbinden. In dit geval zullen de gestorte voorschotten zonder intresten aan de koper worden terugbetaald nadat hij T.C.F. per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld. Onze prijzen zijn nettoprijzen, d.w.z. taksen van alle aard, disconto-, interest-, verzendings-, vervoers-, tolkosten, invoerrechten enz. zijn ten laste van de koper.
 5. Onze facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van T.C.F. te Beringen bij levering en zonder korting. Onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd facturen te innen of er geldige kwijting van te geven, behalve bij onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Bij niet- betaling van de facturen op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, op de openstaande sommen en tot de volledige betaling een maandelijkse interest van 1% verschuldigd zijn. De facturen die niet op de vervaldag betaald zijn, zullen zonder afbreuk te doen aan de hierboven vermelde interesten, vermeerderd worden met 10% met een minimum van 40 Euro ten titel van schadevergoeding en dit van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is. De uitgifte van verhandelbare titels ter betaling van facturen brengt geen schuldvernieuwing mee en doet geen afbreuk aan de hierboven vermelde betalingsmodaliteiten. In geval van betaling op termijn, zal de wanbetaling op één vervaldag de opeisbaarheid van het resterend saldo met zich meebrengen. Onverminderd het voorgaande is tevens de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties toepasselijk.
 6. Indien de koper behalve de hoofdsom ook rente en kosten verschuldigd is, dan wordt een betaling van de koper die niet volstaat voor het aflossen van de gehele schuld eerst verrekend met de kosten, vervolgens met de rente en ten slotte met de hoofdsom.
 7. Alle betwistingen omtrent onze facturen dienen binnen de acht dagen na ontvangst per aangetekende brief ter kennis gebracht te worden, zoniet wordt de koper geacht ermee in te stemmen zonder voorbehoud.
 8. De leveringstermijn vangt aan op het ogenblik van de ontvangst van het voorschot eisbaar bij de bestelling. Indien voor de levering een willekeurige verandering van de bestelling of bestellingsuitvoering gevraagd wordt, dan wordt de leveringstermijn onderbroken en begint slechts opnieuw te lopen nadat een volledig akkoord is bereikt aangaande de nieuwe voorwaarden. Alhoewel wij ons steeds inspannen om de vermelde termijnen te respecteren, zijn ze voor ons nooit bindend. Indien de overeengekomen leveringstermijnen echter met meer dan 3 maanden worden overschreden, heeft de koper het recht het contract te ontbinden 15 dagen nadat hij MAN per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld. In geval van ontbinding van het contract bij toepassing van onderhavige alinea, is T.C.F. enkel gehouden tot de terugbetaling van het reeds betaalde voorschot zonder intrest, met uitsluiting van iedere andere vergoeding.
 9. In geval van overmacht, staking, lock-out of gelijk welke omstandigheden die onafhankelijk zijn van onze wil, om het even of ze voorkomen in onze eigen werkhuizen of in die van onze leveranciers, zijn wij ontslagen van alle verantwoordelijkheid en hebben wij het recht, voor zover de uitvoering nog niet gebeurd is, de koop geheel of gedeeltelijk uit te stellen tot na de beëindiging van de buitengewone omstandigheden, en dit zonder dat de koper het recht heeft enige aanspraak te doen gelden.
  1. De koper heeft het recht om binnen 6 dagen na melding van de verzendgereedheid het gekochte object op de overeengekomen afnamelocatie te inspecteren. Van het inspectierecht wordt stilzwijgend afgezien als de inspectie binnen de genoemde termijn niet wordt verricht of de verzendopdracht wordt gegeven. Het gekochte object geldt dan met de aflevering aan de koper of diens gemachtigden als overgenomen en correct geleverd.
 10. Indien de verkoper geen gebruik maakt van zijn recht in alinea 1, dan is de verkoper onverminderd zijn andere rechten gerechtigd om vrij over het gekochte object te beschikken en in plaats daarvan binnen een passende termijn een soortgelijk gekocht object conform de contractuele voorwaarden te leveren.
 11. Alle transportverpakkingen en -frames blijven eigendom van de verkoper en dienen door de koper dadelijk en zonder kosten aan de betreffende leverende vestiging te worden geretourneerd. De verkoper is gerechtigd om voor geleverde transportverpakkingen statiegeld bij de koper in rekening te brengen. Het statiegeldbedrag wordt na het retourneren van de transportverpakkingen navenant gecrediteerd. De hoogte van het betreffende statiegeldbedrag richt zich naar de door de verkoper vrij vast te leggen tarieven.
 12. In geval van verkoop, wordt deze afgesloten onder de opschortende voorwaarden dat het voertuig onze eigendom blijft tot de volledige betaling van zijn waarde en van alle andere opeisbare sommen
 13. Zolang het voorbehoud van eigendom van toepassing is, heeft de verkoper het recht om het kentekenbewijs van het voertuig in zijn bezit te houden.
 14. Aanspraken van de koper wegens verborgen gebreken aan gekochte objecten verjaren in 1 jaar vanaf aflevering van het gekochte object. Bij een eventuele doorverkoop aan de eindklant ( aanbestedende partner van de koper) verjaren de aanspraken in 1 jaar na aflevering van het gekochte object aan de eindklant, mits de aflevering aan de eindklant binnen 12 maanden na afronding van het gekochte object door de verkoper volgt, tenzij een van de volgende regelingen van toepassing is.
 15. wegens verborgen gebreken aan de in nieuwe bedrijfswagens ingebouwde aandrijfaggregaten met betrekking tot de motor, transmissie, verdeeldifferentieel en aandrijfas(sen) (uitgezonderd aanbouwdelen van deze aggregaten) in 24 maanden vanaf aflevering van het gekochte object aan de eindklant of na 36 maanden vanaf afronding van het gekochte object door de verkoper, afhankelijk van hetgeen het eerst wordt bereikt;
 16. wegens verborgen gebreken aan nieuwe aggregaten en ruilaggregaten met betrekking tot de motor, transmissie en aangedreven assen binnen 24 maanden vanaf inbouw (in de eerste 12 maanden vanaf inbouw zonder kilometerbeperking, daarna tot een kilometrage van maximaal
 17. wegens verborgen gebreken aan originele MAN onderdelen, originele MAN onderdelen ecoline en originele MAN accessoires binnen 24 maanden na aflevering;
 18. wegens verborgen gebreken aan de voertuigen MAN TGE geldt een verjaringstermijn van 2 jaar na aflevering van het gekochte object. Bij een eventuele doorverkoop aan de eindklant (aanbestedende partner van de koper) verjaren de aanspraken in 2 jaar na aflevering van het gekochte object aan de eindklant, mits de aflevering aan de eindklant binnen 12 maanden na afronding van het gekochte object door de verkoper volgt.
 19. Betreft het gekochte object xKD-sets, dan gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken de onder alinea VII nr. 1 zin 1 en nr. 1a getroffen regelingen met de volgende modificaties:
  1. Het tijdstip van afronding van het gekochte object door de verkoper conform alinea VII nr. 1 zin 1 en nr. 1 a. ontstaat bij aflevering door de verkoper aan de koper.
 20. Aanspraken wegens verborgen gebreken aan de in nieuwe bedrijfswagens resp. xKD-sets ingebouwde aandrijfaggregaten met betrekking tot de motor, transmissie, verdeeldifferentieel en aandrijfas(sen) (uitgezonderd aanbouwdelen van deze aggregaten) verjaren na 24 maanden vanaf aflevering van het gekochte object aan de eindklant of na 36 maanden vanaf afronding van het gekochte object door de verkoper, afhankelijk van hetgeen het eerst wordt bereikt.
 21. De waarborg vervalt bij ontstentenis van betaling binnen de overeengekomen termijn, of indien het voertuig niet in een door MAN erkende werkplaats werd hersteld, of indien het voertuig werd gewijzigd onder welke vorm dan ook, of ten aanzien van alle defecten die door de overbelasting van het voertuig worden veroorzaakt, of ten aanzien van de veren van bedrijfswagen, of indien de koper verwaarloosd heeft de verkoper van enig defect te verwittigen, of indien het defect te wijten is aan een nalatigheid, een ongeval, onwetendheid, slecht gebruik.
 22. Vervangingsaanvragen worden slechts dan aangenomen wanneer ze ons onmiddellijk na de vaststelling van het defect worden meegedeeld. De verkoper wijst alle verantwoordelijkheden af voor ongevallen aan personen en goederen ingevolge fabricage- en materiaalfouten en kan niet deelnemen in vrachtkosten, montage of arbeidsloon.
 23. Er is bijvoorbeeld geen sprake van schade door verborgen gebreken bij schade op grond van
 24. het inwerken van mechanisch geweld van buitenaf
 25. het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing
 26. het nalaten van voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden of het niet deskundig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
 27. ondeskundig gewijzigde onderdelen
 28. de inbouw van externe onderdelen
 29. normale slijtage met name van accu’s, koppelingsvoeringen, remvoeringen, remtrommels, V- riemen, lagers, aanhangerkoppelingen, opleggerkoppelingen, ruitenwisserrubbers, glas (schade door geweld), gloeilampen, wendelflexslangen en spiraalkabels
 30. incorrect rijgedrag
 31. de gevolgen van ongevallen
 32. verstopte of vervuilde brandstofleidingen of -filters.

Prijzen

Betaling - betalingsachterstand, verrekening en retentierecht

Levering en leveringsvertraging

Afname en verzending

Originele MAN onderdelen, originele MAN onderdelen ecoline en originele MAN accessoires worden zonder voorafgaande melding van de verzendgereedheid verzonden. Indien de inhoud van een zending bij onbeschadigde verpakking niet overeenkomt met het verzendingsborderel, dan moet het bericht hierover tot uiterlijk 21 dagen na ontvangst bij de verkoper ontvangen zijn; klachten of reclamaties dienen binnen dezelfde termijn met de door de verkoper aangeleverde formulieren of middels het door de verkoper beschikbaar gestelde IT-systeem te gelde worden gemaakt. Anders geldt de levering als correct afgenomen.

Alle risico’s gaan, voor zover in het specifieke geval niet anders contractueel overeengekomen, met de verzending van het gekochte object af fabriek over op de koper. Indien de koper na het melden van de verzendgereedheid meer dan 2 weken achterop raakt met het overnemen van het gekochte object of het opstellen van het douanevervoersvoorschrift of het nakomen van de betalingsafspraken of het stellen van de overeengekomen zekerheid, dan is de verkoper na afloop van een schriftelijk vastgelegde, passende extra termijn gerechtigd om 15% van de koopprijs als schadevergoeding te vorderen. De schadevergoeding dient hoger of lager te worden vastgesteld als de verkoper meer schade aantoont of de koper aantoont dat er sprake is van minder of helemaal geen schade.

T.C.F. behoudt zich evenwel het recht voor om in plaats van voormelde schadevergoeding het voertuig af te leveren op de zetel van de koper, waarbij de kosten volledig ten laste zijn van de koper en de koper het volledige risico en de verantwoordelijkheid draagt. Alle leveringen en verzendingen gebeuren franco, op risico van de bestemmeling. De voertuigen die aan de verkoper worden toevertrouwd, worden door zijn personeel bestuurd, uitsluitend onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper. Alle slepingen worden uitgevoerd onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper van het getakelde voertuig.

De afrekening via het statiegeldbedrag geschiedt met regelmatige, door de verkoper vast te leggen, tussenpozen.

Het statiegeld wordt niet contant maar via bankoverschrijving of cheque uitbetaald.

De verkoper behoudt zich het recht voor om voor alle soorten verpakkingen statiegeld te heffen.

Eigendomsvoorbehoud

die in samenhang met het voertuig ontstaan (levering van wisselstukken, herstellingen, intresten, enz. ). Het risico gaat echter over op de koper op het ogenblik van de verzending. Als de overeengekomen betalingstermijnen niet worden nageleefd, behouden wij ons het recht om het voertuig terug te nemen, om het even in wiens bezit het zich bevindt. Zolang de verkoper zich de eigendom van het voertuig heeft voorbehouden, is het de koper verboden over het voertuig te beschikken, hetzij door verkoop, huur, inpandgeving of op gelijk welke andere wijze. Bovendien dient de koper de verkoper in kennis te stellen van en te vrijwaren tegen elke tussenkomst van zijn schuldeisers, zoals in geval van beslag, en de kosten te dragen van de maatregelen die vereist zijn om deze tussenkomst ongedaan te maken.

Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken

Aanspraken van de koper wegens verborgen gebreken aan de hieronder specifiek gemelde gekochte objecten verjaren als volgt:

200.000 km) of 30 maanden na afronding van deze aggregaten door de verkoper, afhankelijk van hetgeen het eerst wordt bereikt;

Buyback

Zoals beschreven in de brochure “Leidraad teruggave van voertuigen” zullen alle kosten ten gevolge van schades die niet in lijn zijn met de VR40 richtlijn doorgerekend worden aan de klant. Voor zover partijen geen tegensprekelijk afgifteprotocol opstelden, gaan ze uitdrukkelijk akkoord dat de eventuele schade kan bewezen worden door een onafhankelijk expertisebureau dat de te herstellen schade zal fotograferen. Deze foto’s gelden als een onweerlegbaar bewijs van de schadeomvang.

Privacy

MAN verwijst u naar haar privacy verklaring die is te raadplegen op de website www.frederix-man.be en waar de rechten en plichten m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens zijn opgenomen. Hierbij bevestigt u dat u kennis heeft genomen van dit document en het aanvaardt.

Bankgarantie

Op ons eerste verzoek zal de koper een bankgarantie stellen voor het nakomen van zijn verplichtingen. Wij behoudens ons het recht voor alle leveringen en al onze overige verbintenissen ten opzichte van de koper te schorsen zolang de garantie niet is gesteld door de koper voor het totale bedrag van zijn verbintenissen, met inbegrip van alle andere opeisbare sommen dewelke de koper aan ons verschuldigd zou zijn.

Verzekering

De koper verbindt er zich toe om alle, op het ogenblik van de levering niet volledig betaalde voertuigen tegen brand, diefstal, schade aan derden en eigen risico’s te verzekeren. De vergoedingen die op grond van deze verzekeringen aan de koper zouden worden uitgekeerd, moeten ons bij voorkeur uitbetaald worden ten belope van het volledige bedrag dat de koper ons nog verschuldigd is krachtens onderhavige overeenkomst. De koper dient de verzekeraar van deze voorwaarden op de hoogte te stellen.

Overmacht

Overmacht evenals feiten van derden, zoals onderaannemers, leveranciers en vervoerders, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk maken, schorsen de uitvoering van onze verbintenissen. Indien de overmacht of het feit van derden de uitvoering van de overeenkomst meer dan 14 dagen onmogelijk maakt, heeft T.C.F. het recht de overeenkomst te ontbinden. In ieder geval zullen de reeds uitgevoerde werken gefactureerd worden. Indien de koper één van zijn essentiële verbintenissen van deze overeenkomst niet nakomt, zal de verkoper het recht hebben de overeenkomst te ontbinden 14 dagen na het versturen van een aangetekende brief houdende ingebrekestelling onder voorbehoud mogelijke schadevergoedingen wegens niet-uitvoering te vorderen.

Overige

Iedere Verkoop maakt het voorwerp uit van een bestelbon en de aanduidingen die op de catalogussen en prospectussen van de verkoper voorkomen maken enkel commerciële voorstellen uit en zijn voor ons niet bindend. Iedere verandering, door de koper aangevraagd gedurende de uitvoeringsperiode en die meeruitgaven meebrengt, wordt bijkomend aangerekend. Gefactureerde onderdelen worden niet teruggenomen. Al de leveringen aan toonbank dienen contant betaald te worden. Alle aanduidingen betreffende het gewicht, dienstonkosten, snelheden enz., zijn slechts bij benadering en zonder verbintenis aangegaan, alsook de afbeeldingen die uitvoering en inrichting der voertuigen tonen. Alle bijzondere overeenkomsten die niet in onze catalogussen zijn aangegeven, zijn slechts geldig wanneer zij door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank

Plaats van uitvoering is de betreffende leverende vestiging van de verkoper.

Alle betwistingen met betrekking tot de uitlegging, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst, zullen beslecht worden door de Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijk arrondissement Limburg, en eventueel de Vrederechter van het kanton Limburg, ook indien er meerdere verweerders zijn of ingeval van oproeping in vrijwaring. Het Belgisch Recht is van toepassing.

Stand: 06/2018